20°C Barcelona

Diumenge, 19 maig 2024

Avís legal

Aquest Avís Legal regula les condicions d’accés, navegació, participació i ús d’aquesta pàgina web i/o app, els seus subdominis, els seus subdirectoris i tot el seu contingut (d’ara en endavant, informacio.net o el Lloc Web), a més de la compra, lloguer o contractació de productes o serveis a través seu.

L’accés, navegació, participació o ús al Lloc Web atorga la condició d’usuari del lloc a qui hi entra (d’ara en endavant l’Usuari, en plural Usuaris), i implica l’acceptació de les normes i condicions que s’estableixen en aquest document o Avís Legal, sense cap reserva i sense perjudici de l’aplicació de la norma corresponent de compliment legal obligat, segons el cas.

En cas de no estar d’acord amb aquestes condicions generals, convidem a l’Usuari a abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

És possible que alguns serveis oferts estiguin sotmesos a condicions particulars pròpies sobre les quals es donarà informació a l’Usuari a cada cas concret.

Dades d’identificació i contacte

Utilització del Lloc Web

Accés a continguts, serveis i funcionalitats per a Usuaris registrats

Incidències relacionades amb l’identificador i/o contrassenya

Registre d’Usuaris i cancel·lació del registre

Diferència entre Usuaris registrats i Subscriptors

Subscripcions

Política d’enllaços, continguts, limitació de garanties i exempcions de responsabilitats

Política de galetes (cookies)

Protecció de dades personals

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Queixes, reclamacions i sol·licituts d’informació

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Resolució de conflictes, accions legals, legislació aplicable i jurisdicció competent

Resolució alternativa de conflictes i litigis en matèria de consum

 

Dades d’identificació i contacte

En compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem de què el titular de la web informacio.net és Carles Valbuena i Pascual.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, Carles Valbuena i Pascual (d’ara en endavant el Titular) amb NIF 52208116W notifica que la seva adreça de correu electrònic és [email protected]

 

Utilització del Lloc Web

L’Usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del Lloc Web d’acord amb la llei i el que estableix aquest Avís Legal.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a d’altres Usuaris al Lloc Web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Titular presta el servei, i tampoc realitzarà accions que facin malbé, malmetin, interrompeixin o generin errors als esmentats sistemes o serveis.

L’Usuari no modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del Lloc Web, ni hi introduirà cap classe de programa, virus, macro, applet, control, dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del Lloc Web o de tercers, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat, ni tan sols amb la voluntat de testejar o provar les capacitats del sistema.

De la mateixa manera, l’Usuari té la responsabilitat de garantir la veracitat i licitut de les informacions que aporti als formularis emesos al Lloc Web pel Titular per establir qualsevol mena d’interacció o accedir a determinats continguts, productes o serveis oferts en o pel Lloc Web.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius d’imatge i/o so o multimèdia ni fotografies que es trobin al Lloc Web.

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als canals de participació del Lloc Web, sense avís previ, a l’Usuari que incompleixi les normes incloses en aquest Avís Legal.

 

Accés a continguts, serveis i funcionalitats per a Usuaris registrats

L’accés al Lloc Web és lliure i de caràcter gratuït. No cal registrar-s’hi per accedir als continguts gratuïts.

Aquest Lloc Web permet als Usuaris aportar informació i expressar la seva opinió.

El Titular d’aquest Lloc Web creu en els Drets Humans, Civils i Polítics, en especial la Llibertat d’Expressió i Participació Política, sense més límits que els establerts per les lleis vigents. Tot i poder expressar-se lliurement, l’Usuari observarà les normes comuns i raonables de bona educació, cortesia, bona fe i respecte als altres Usuaris, el Titular i qualsevol altre tercer.

Tammateix, malgrat el caràcter públic i obert del Lloc Web i el seu compromís amb la llibertat d’expressió, el Lloc Web és un lloc privat i a càrrec del Titular, que es reserva el dret d’actuar de forma discrecional de la forma que li sembli més raonable i d’acord amb les lleis i normatives vigents. Per deixar-ho clar, l’Usuari és en tot moment un convidat, i se’l tractarà com a tal.

En tots els casos és condició prèvia que els Usuaris que facin lliurement ús de la possibilitat de participar en els comentaris, debats o discussions que hi pugui haver es donin d’alta en el registre del Lloc Web aportant les seves dades personals verídiques, tal com s’exigeix a llocs prou grans i coneguts com, per exemple, Facebook. De tota manera, està permès la utilització d’un sobrenom o nickname únic de cara als altres Usuaris si no es vol ser reconegut pel nom i cognoms. Les dades personals s’incorporaran a un fitxer creat pel Titular i seran tractades d’acord amb la normativa d’aplicació i la Política de Privadesa del Lloc Web. En cap cas no es vendran o traspassaran aquestes dades o parts d’aquestes dades a ningú sense permis.

En tot cas, quan l’Usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que ofereix el Lloc Web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita.

L’Usuari es compromet a mantenir en secret l’identificador i/o contrasenya que li faciliti el Lloc Web per poder accedir als serveis restringits del Lloc Web, el qual s’haurà d’utilitzar de manera estrictament personal i, en conseqüència, no podrà ser cedit a tercers que puguin suplantar-ne la identitat.

 

Incidències relacionades amb l’identificador i/o contrassenya

En el supòsit que l’Usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrassenya o tingui consciència que l’ha perduda, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata al Titular mitjançant els enllaços destinats expressament a aquest efecte o a l’adreça de correu electrònic [email protected].

El Titular queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l’ús indegut d’aquests identificadors o contrassenyes per tercers no autoritzats, responsabilitat que seria assumida per l’Usuari que no hagués complert amb les seves obligacions.

 

Registre d’Usuaris i Cancel·lació del Registre

Els Usuaris que es registrin al Lloc Web han de ser persones físiques majors d’edat.

Els Usuaris que vulguin eliminar el seu compte hauran d’enviar la petició a l’adreça de correu electrònic [email protected].

 

Diferència entre Usuaris registrats i Subscriptors

De vegades, hi ha confusió entre el concepte d’Usuari registrat i Subscriptor. Qualsevol Usuari és lliure de registrar-se per a poder fer algun comentari, per exemple. Aquest Usuari registrat no ha de fer cap mena de subscripció si no vol per gaudir de l’accés i serveis comuns i gratuïts que el Lloc Web ofereix a tothom.

Tammateix, és possible que el Lloc Web incorpori tota mena d’ofertes i serveis que puguin requerir una subscripció, gratuïta o de pagament pel temps que sigui, per a poder accedir-hi.

Per exemple, hi ha d’altres webs ben conegudes que ofereixen continguts exclusius de pagament o descomptes i ofertes de productes a preus especials només per a subscriptors.

Per tant, es pot ser Usuari registrat i no tenir cap subscripció, però si es vol tenir una subscripció activa s’ha de ser prèviament Usuari registrat.

 

Subscripcions

Els Usuaris que contractin alguna subscripció hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar.

Quan un Subscriptor vulgui suprimir el seu compte, en primer lloc haurà de sol·licitar la baixa de la subscripció i, posteriorment, es gestionarà la supressió del compte d’usuari. Per a això, l’interessat ha d’enviar la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic [email protected].

 

Política d’enllaços, continguts, limitació de garanties i exempcions de responsabilitats

El Titular no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços, hipervincles o links establerts en Lloc web i declara que en cap cas no examinarà ni exercitarà cap control sobre el contingut de cap més pàgina d’Internet o qualsevol altre xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat exactitud, amplitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines (o la informació continguda a les seves capceleres) alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir mitjançant els enllaços, hipervincles o links.

Tot i que el Titular posa tots els mitjans tècnics i humans que li són possibles per oferir un bon servei d’informacions, dades i continguts veraços, és possible que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada o no pugui haver estat exhaustivament comprovada en el moment en què l’Usuari la consulti.

El Titular o el Lloc Web no s’identifiquen necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors, autors convidats, comentaristes i/o lectors i Usuaris.

En tot cas, el Titular no es fa responsable d’aquells continguts procedents de persones, empreses, organitzacions, organismes o entitats alienes.

Així mateix, el Titular no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al Lloc Web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. El sistema operatiu i tot el software del servidor està mantingut al dia i s’actualitza de forma ràpida i responsable. En conseqüència, el Titular no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

El Titular no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena rebuts per l’Usuari a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

L’accés al Lloc Web no implica l’obligació del Titular de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per a detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

El Titular no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Lloc Web.

 

Política de “galetes” (cookies)

Consulteu la nostra política de “galetes” (cookies) picant en aquest enllaç.

 

Protecció de dades personals

El Titular adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat actual dels mitjans tècnics, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tot això conforme al que està establert a la legislació catalana i espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Usuari podrà proporcionar lliurement al Titular les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que apareixen al Lloc Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en tot el que abasta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades).

De la mateixa manera, el Titular podrà obtenir dades de caràcter personal de l’Usuari originats per la seva navegació i/o ús del Lloc Web, d’acord amb la Política de Privadesa. Us preguem que llegiu atentament els textos legals, en particular la Política de Privadesa d’aquest Lloc Web, abans de facilitar les vostres dades de caràcter personal.

De nou, el Titular del Lloc Web declara que en cap cas es vendrà o facilitarà de cap manera dades o part de les dades de cap Usuari a ningú sense el seu permís, a excepció d’un requeriment legal forçós i obligat per part d’un jutge o tribunal qualificat.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats del Lloc Web i tots els continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitat, marques, logotips, combinacions de colors, estructura de navegació, bases de dades, codi font, software i també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines i apps) pertanyen, per si mateixos o com a cessionari, al Titular o, en el cas corresponent, a terceres persones a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos de qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització i comunicació pública. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic català i espanyol i hom els podrà aplicar tant la normativa catalana, espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

L’Usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los el disc dur o memòria del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que siguin, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant per tant terminanment prohibida la seva utilització amb d’altres finalitats.

Tots els drets resten reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, modificació, alteració, decompilació, comunicació pública i utilització de la totalitat o de part dels continguts de les seves pàgines web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense el consentiment explícit de Carles Valbuena i Pascual, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Aquesta prohibició inclou les compilacions o “press clipping” que no s’hagin concertat contractualment amb el Titular o autoritzat expressament, així com qualsevol transformació o alteració.

D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, això també inclou la utilització de qualsevol dels continguts del Lloc Web amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa del Titular.

En cas que el Titular autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements, s’haurà d’esmentar expressament la propietat de Carles Valbuena i Pascual, que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts del Lloc Web en una finestra aliena (inline linking, emmarcament, marc o framing). En el cas de què es creïn enllaços d’hipertext (links) a alguna de les pàgines propietat del Titular, l’Usuari haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça d’Internet (URL) a la finestra del seu navegador.

Així mateix, Carles Valbuena i Pascual es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes de resultes de la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual que siguin titularitat de (o estiguin al càrrec de) Carles Valbuena i Pascual i de tercers.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’Usuari en relació a cap dels elements integrants del Lloc Web i apps o dels seus continguts.

 

Queixes, reclamacions i sol·licituts d’informació

L’Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d’informació al Lloc Web utilitzant per a això qualsevol de les vies següents:

  • Enviant un escrit a l’adreça indicada a l’inici d’aquestes condicions generals.
  • Enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’inici d’aquestes condicions generals i que afegim a continuació: [email protected]
  • Omplenant i enviant un formulari de contacte, accessible des d’AQUÍ.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç. Les condicions d’aquest Avís legal subsistiran en tota la resta i es considerarà la disposició totalment o parcialment no inclosa.

 

Resolució de conflictes, accions legals, legislació aplicable i jurisdicció competent

Els conflictes derivats de l’ús d’aquest Lloc web es regiran exclusivament pel dret de Catalunya i l’Estat espanyol, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tot Usuari del Lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte de les clàusules d’aquest Avís legal amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Resolució alternativa de conflictes i litigis en matèria de consum

S’informa a l’Usuari sobre l’existència de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual pot accedir aquí.

 

Configuració de les Galetes o Cookies